Historická prohlídka města Hole±ov - http://holesov.jinak.cz


Hole±ov, nevýrazné město Jiµní Moravy se svou bohatou historií. Hole±ov a zámek. Rozsáhlá foto dokumentace historického i současného Hole±ova. Hole±ovský zámek, farní kostel, µidovské město, synagoga. Rozsáhlá historie Hole±ova od 14. století. Cternberk, Rottal, Vrbno.
Rodový znak Rottalů
[ hrabata z Rottalu 1650 - 1762 ]
Rodový znak Vrbnů
[ rod Vrbnů na Hole±ově 1814 - 1962 ]

Je nemálo měst v České republice, které se mohou pochlubit svou zajímavou historií a mnohdy i významným hospodářským a politickým vlivem ve svém okolím. Pokud vynechám taková zvučná jména jako Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc a dal±í, je zde stále mnoho men±ích a nenápadných měst, městeček a vsí, které se nemusejí stydět za svou úlohu, kterou ztvárnily během posledních osmi století. Na Jiµní Moravě se jedno takovéto město nachází, je jím Kroměříµ se svým nádherným zámkem, podzámeckou, květnou zahradou a historickým jádrem.

Av±ak kousek od Kroměříµe se nachází poměrně men±í město Hole±ov, které se v dobách minulých mohlo v lecčem svému sousedu rovnat. Dnes poklidné, průměrné desetitisícové město bývalo sídlem pánů ze Cternberka, více jak sto let zde panoval hraběcí rod pánů z Rottalu a nakonec posledními hole±ovskými pány byli příslu±níci rodu Vrbnů. Díky své rozmanité a zajímavé historii si jistě Hole±ov zaslouµí trochu pozornosti.

Internetové stránky Hole±ov jinýma očima poskytují svým náv±těvníkům informace o historickém vývoji města Hole±ov, sledují osudy hole±ovských pánů a jejich sídla a také přibliµují µidovskou obec v Hole±ově. Nechybějí zde ani fotografie zajímavých částí města. Snad kaµdého čtenáře, který se aspoň tro±ku zajímá o své okolí, zaujme minulost města ve kterém µije, já se mezi ně řadím. Tento web je výsledkem mého zaujetí a doufám, µe své náv±těvníky jistě najde.

Marian Gallo

Autorství

Doporučené url